Begeleiding bij sport betaald vanuit het PGB / de WMO?

In de basis is het PGB niet specifiek bedoeld om uw sportbegeleiding te financieren. Echter in sommige gevallen kan de WMO wél als maatwerkmaatregel worden ingezet. Er moet dan wel worden voldaan aan een aantal belangrijke voorwaarden.

Het moet dan gaan om een situatie waarbij de cliënt positieve effecten kan hebben door de sportieve activiteit (evt. aan te tonen middels een doktersverklaring), hij of zij de sport niet kan uitvoeren zonder begeleiding, en deze begeleiding niet gedaan kan worden door vrijwilligers of mantelzorgers. Bijvoorbeeld omdat deze niet beschikbaar, of niet voldoende capabel zijn. Het kan dus ook zo zijn dat er specialistische begeleiding nodig is voor de (veilige) beoefening van de sport. Men moet daarom kunnen verduidelijken waarom specifiek voor deze begeleider is gekozen.

Sportbeoefening valt onder het begrip ‘participatie’ uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Mensen met een beperking mogen niet afhankelijk zijn van vrijwilligers als zij willen sporten. Daarom kunnen mensen met een beperking die begeleiding nodig hebben bij het sporten, in bepaalde gevallen hiervoor dus een PGB aanvragen. 

Heel vaak wordt een aanvraag (zelfs als ze voldoen aan deze voorwaarden) alsnog afgewezen omdat men niet bekend is met deze mogelijkheid en omdat budgetten nu eenmaal erg onder druk staan. Als cliënt/budgethouder/aanvrager is het daarom belangrijk dat u uw consulent op deze informatie kunt wijzen. Dit artikel (klik op de link)  kunt u hierbij als voorbeeldcasus gebruiken.

Het gepast inzetten van (begeleiding bij) sport als middel ter verbetering of handhaving van de gesteldheid (fysiek én mentaal) kan op termijn ook leiden tot grote besparing op middelen uit de zorg. Omdat met de juiste begeleiding escalatie van gezondheidssituaties kan worden voorkomen en in veel gevallen zelfs de basis kan zijn van een opwaartse spiraal in het welzijn van een cliënt. Denk hierbij aan het voorkomen van hart en vaatziekten, diabetes, stabiliseren of voorkomen van recidiverende depressies, drastisch verlaagde belastbaarheid, onbalans in de hormonale huishouding, etc. Behandeling van dergelijke aandoeningen is erg kostbaar en meestal langlopend of zelfs permanent.

Gelukkig nemen steeds meer gemeenten een proactieve houding aan ten opzichte van dergelijke maatwerkvoorzieningen en zetten het belang en de gezondheid van hun cliënten voorop. De WMO is immers een voorziening waarin continuïteit in het welzijn van de cliënt één van de belangrijkste uitgangspunten is.


Bronnen welke o.a. zijn gebruikt voor de totstandkoming van dit artikel: 

Contact

Personal Training Noord 
Oliemuldersweg 97
9713 VB
Groningen
06-25555852